Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

Yeni Kamu Yönetimi

yeni kamu yönetimi

        Gelişen ve değişen bir dünyada, teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin hız kazandığı yirminci yüzyılda alışagelinmiş Kamu yönetimi de bu değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmıştır. İletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan sorunların hızlı bir biçimde yayılması, yönetsel yapıların değişmesini zorlamaktadır. Aşağıda Yeni  Kamu Yönetimi üzerine Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımları ele alacağız.

Klasik kamu yönetiminde hantal ve ağır işleyen bir bürokrasi ile devam edilemeyeceği bunun yerine modern anlamda bir kamu yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu gelişmeler ışığında devletin küçülterek , dernek, vakıf, meslek odaları ve kooperatifler gibi sivil toplum kuruluşlarına bazı görevler vererek asli görevi olan denetleme ve düzenleme görevini daha etkin bir biçimde yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca hizmetlerin yerinde verilmesi de önemli konu olup ilerleyen konularda yerelleşme ve yönetişim konuları ele alınacaktır.

Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar  

 • Devletin küçültülmesi,
 • Müşteri/Vatandaş odaklılık,
 • Halkın katılımı ve Denetimi,
 • Yönetimde açıklık,
 • Ademi Merkeziyetçi Yapılanma,
 • İnsan kaynakları Yönetimi,
 • Performans Öncelikli Yönetim,
 • Yeni Yönetim Yaklaşımları.

Yeni kamu yönetiminde Devletin Küçültülmesi

Hantal ve sürdürülemez bir kamu yönetimi artık devletlerin işleyişlerini hem yavaşlatmakta hem de yük olmaktadır. Gelişen teknolojiye ayak uyduran özel sektör ve şirketler verdiği mal ve hizmetleri daha etkin, hızlı ve kalite bir biçimde gerçekleştirmektedir. Devletler de bu hantal yapıdan kurtulmak ve daha etkin bir rol üstlenmek için özel sektör gibi davranmalıdır.

Burada devletin küçültülmesi demek daha az hizmet verileceği anlamı doğurmaz. Zira devleti küçülterek daha işlevsel hale getirilmesi anlamına gelir. Devleti küçültmenin üç farklı yolu bulunur. Bunlardan ilki kamunun işlettiği kurumları özelleştirerek gerçekleştirir. İkinci bir yol ise hiçbir kar amacı gütmeyen dernekler, vakıflar ve araştırma merkezleri gibi kurumlara devletin bazı görevleri devretmesidir. En son yol olan üçüncü yol ise yerinden yönetimlerdir.

Yeni kamu yönetiminde Müşteri/Vatandaş odaklılık,

      Klasik kamu yönetimi anlayışı olan “devlet ne üretirse vatandaş onu tüketir” anlayışı günümüz modern kamu yönetimi anlayışına tamamen terstir. Dünyada nüfusun son elli senede gözle görülür artışı ile beraber, gelişen teknoloji, haberleşme ve ulaşım araçlarının çoğalması ihtiyaç türlerinde değişikliklere sebep olmuştur. Buna göre modern kamu yönetimi anlayışı tamamen “vatandaş odaklı” olmak zorundadır.

Vatandaşın ihtiyaçları belirli bölgelere, şehirler hatta mahallelere göre değişiklik arz eder. Bu durumda ihtiyaçların belirlenmesi, doğru yerlere yatırım ve harcama yapılması gerekir.

Yeni kamu yönetiminde Halkın Katılımı ve Denetimi ile Yönetimde Açıklık

Halkın sadece seçimlerde oy vermelerinin ek olarak, siyasi karar mekanizmasına ve yönetim sürecine temsil yolu ile veya doğrudan katılmaları anlamına gelmektedir. Katılımcılık anlamı, vatandaş hakları, demokratik yönetim, yolsuzluklarla mücadele ve yoksulluğun azaltılması hedeflenir.

1980’li yıllardan itibari ile dünyada, yönetimde şeffaflık anlayışı gelişmeye başlamıştır. Kamuda denetim demokratik ülkelerde çok önemlidir. Devletin yaptığı işleri takip etme ve denetleme  vatandaşın hakkıdır. Kamuda şeffaflık ilkesi gereği yapılan her türlü iş gizli kalmayarak şeffaf ve takip edilir olması gerekir. Yönetim ne kadar şeffaf olursa bir kadar da almış olduğu kararların meşruluğu artar. Böylece kamuda idari şeffaflık sayesinde otomasyon sistemi ile denetim mekanizması oluşturup, yolsuzluklarında önüne geçilebilecektir.

Yeni kamu yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi

1990′ lı yıllara kadar uygulanan kamu personel yönetimi yerine günümüzde yeni adıyla ve yeni işlevselliği ile birlikte yeni bir anlayış hakim olmuştur. İster özel sektörde olsun ister kamu yönetiminde bir işe bir insan bakıyorsa burada bir yönetme söz konusudur. Bu yönetimde bir işe tanım verme, işin gereklilikleri ve uygun işe uygun personel için insan kaynakları departmanına ihtiyaç duyulmuştur.

Yeni kamu yönetiminde Performans Öncelikli Yönetim

Klasik kamu yönetiminde performans kriterleri pek göz önüne alınmazdı. Kurumsal başarı ve personelin nitelikleri hep ikinci planda kalmıştı. Ancak artan ihtiyaçlar, hızla fazlalaşan nüfus ve kısıtlı kaynaklar nedeniyle maliyet hesabı yapılması gerekmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi devletin küçültülmesi konusuna paralel olarak performansın, verimliliğin ve az kişi ile nitelikli performans kaçınılmaz olmuştur.

Yeni Kamu Yönetim Yaklaşımları

Ülkelerin günümüzde klasik kamu yönetimi yerine yeni kamu yönetimi (New Puplic Management) anlayışı eğilimi içerisine girmiştir. Yeni kamu yönetimi anlayışında kamunun denetlenebilir, yapılan işlerde şeffaflık ve etkin kamu hizmeti kültürü ile personelin daha etkin, inisiyatif alan kişiler tarafından gerçekleşmesi anlayışıdır.

yeni kamu yönetimiiYeni kamu yönetimi yaklaşımında üç farklı örnek gösterilebilir.

Bunlar;

 1. Toplam Kalite Yönetimi,
 2. Stratejik Yönetim ve
 3. Benchmarking olarak gösterilebilir.

Bunlardan ilki toplam kalite yönetimi anlayışı, bir kurumda kaliteyi elde etmek bir kişi ile değil, her birimle gerçekleşir. Yeni kamu yönetim anlayışlarından ikinci anlayış olan stratejik yönetim anlayışı ise; değişen ve gelişen çevresel değişim faktörleri göze alınarak bazı planlar yapılması gerekir. Bu planlar kısa vade, orta vade ve uzun vade olarak gerçekleşir. Son olarak Benchmarking ise “işi ene iyi yapanı bul, uygulamaları kendi kurumunda kullan” şeklinde belirtilebilir.

Diğer yazılarımızı okumak için: