Siyaset Bilimi Nedir?

Bu site,  Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Tarih, Coğrafya üzerine Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi alan öğrencilerin faydanlanması amacıyla hazırlanmıştır. Ağırlıklı olarak, siyasi tarih dersleri üzerine yoğunlaşılacaktır.

Değerli arkadaşlar, bu siteye desteklerinizi bekliyorum.

Siyaset: siyaset yada politika ikiside aynı anlam taşımaktadır. Siyaset dilimize Arapça’ dan, Politika ise Yunanca’ dan dilimize girmiştir. Siyasetkelimesinin Arapça anlamı at terbiyecisidir. Politikanın kelime anlamı polisten türemiştir.

Siyaset Bilimi

SİYASET NEDİR?

Siyaset sosyal bir kavramdır. Özünde çatışma ve uyuşmazlık vardır.  Siyaset emretmeyi ve bunun kabulünü içerir. Bu çatışmanın çözümü de gene siyasetin  içerisindedir. Bir takım kuralların topluca takip edilip uygulanması da bir uzlaşmayı gerektirir. Bu durumda siyasetin uzlaşıcı yönünü görürüz. Siyaset için iki sözcük çok önemli  duruma gelmektedir: UZLAŞMA ve ÇATIŞMA. Siyasetolumsuz çağrışımları olan bir  kavramdır. Bu olumsuzluğu yaratan ise siyasetin birçok faaliyetle doğrudan bir ilişkisinin  olması ona çok farklı anlamlar yüklemeyi mümkün kılar. Siyasetin paylaşım gibi bir temel  sorunu irdelemesi onu olumsuz yapmaya yetmektedir. Siyasetçinin olumsuz yönleri olan  siyasetin bir yükselme aracı olarak kullanılması, ayak oyunları, torpil buna duyulan nefretin  sistematik olarak artmasına neden olmuştur. Siyaset; otorite kullanma, iktidar kullanma, kolektif karar alma, kıt kaynakların dağıtımı, aldatma ve manipülasyon yapma gibi bir takım  güçle ilgili kelimelerle de tanımlanmaktadır. Siyaset ayrıca; Hükümet etme, Kamusal işleri  yapma, uzlaşma, iktidar ve kaynakların dağıtımı olarak da tanımlanabilir.
Devletlerin yönetim biçimleri; 1-Başkanlık, 2 Yarı-Başkanlık, 3- Parlementer Sistem

Demokratik yönetim biçimlerini tanıma ve tanımlama ihtiyacı, bu yönetimlerin sınıflandırılması çabasını doğurmuştur. Bu çabaların ürünü olarak günümüzde üç demokratik hükümet sistemi olduğu kabul edilmektedir: Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve bu iki saf sistemin özelliklerinin birleşiminden oluşan yarı-başkanlık sistemi.

Demokratik hükümet sistemlerinin üç klasik biçiminin analizinde devletin üç kuvvetinden yasama ile yürümenin oluşumu, pozisyonu ve ilişkileri incelenir. Yargı ise bağımsız bir kuvvet olarak bu analizde yer almaz. Parlamenter sistem, esas olarak, hükümetin parlamentodan çıktığı ve var olabilmek için parlamentonun güvenine ihtiyaç duyduğu sistemdir. Bu demektir ki, parlamenter sistemin olmazsa olmaz özelliği devletin hükümet eden organının yasama organından türemesi ve bu organın parlamentonun çoğunluğunun desteğiyle ayakta kalabilmesidir.

Başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ayıran özellikler:

Başkanlık sisteminde devlet başkanını halk tarafından seçililr. Parlamenter sistemerde başkanı meclis seçer. Ülkemizdeki mevcut durum: Türkiye’ de parlamenter sistem geçerlidir. Ancak son yapılan referandumla birlikte Anayasamızda yapılan değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı halk tarafından seçildiği için fiilen yarı-başkanlık sistemine geçiş yapmıştır. Zira bir sisteme parlamenter sistemdememiz için devlet başkanının halk tarafından seçilmemesi gerekmektedir.
Başkanlık sisteminde yasama ve yürütme organlarının görev süreleri sabittir. Bu süre dolmadan azledilemez. Parlamenter sistemerde ise bu durum farklıdır. Parlamenter sistemerde yasama yürütmeye güven oyu vermeyerek düşürebilir. Yürütmede erken seçim silahını kullanarak meclisis fesh edebilir.  Başkanlık sisteminde ise yasama ve yürütme organları birbirinin varlığına son verebilecek hukuki araçlar yoktur.