Üst Düzey Yönetici Belgesi
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi Hakkında Herşey!İncele

Kategori: Anayasa

Anayasa

Mali ve Ekonomik Hükümler

DÖRDÜNCÜ KISIM Mali ve Ekonomik Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Malî Hükümler Bütçe Bütçenin hazırlanması ve uygulanması MADDE 161. – Devletin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin harcamaları, yıllık bütçelerle …
Anayasa

Anayasa Yargı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yargı I. Genel hükümler A. Mahkemelerin bağımsızlığı MADDE 138. – Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, …
Anayasa

Anayasa İdare

IV. İdare A. İdarenin esasları 1. İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği MADDE 123. – İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve …
Anayasa

Anayasa Bakanlar Kurulu

II. Bakanlar Kurulu A. Kuruluş MADDE 109. – Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Başbakan, Cumhurbaşkanınca, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından atanır. Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri …
Anayasa

Anayasa Cumhurbaşkanı

İKİNCİ BÖLÜM Yürütme I. Cumhurbaşkanı A. Nitelikleri ve tarafsızlığı              MADDE 101 –(Değişik: 31.5.2007-5678/4md ) Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya …